top of page

The Significance of MBTI in Korean Society: Unlocking Personalities and Strengthening Connections

Updated: Jul 10, 2023

Asians are notorious for being fascinated by the personalities of those they meet. Koreans are not an exception either. For many years, they have been using methods such as the zodiac cycle or blood type to guess other people's personalities. However, the Myers-Briggs Type Indicator, or MBTI test for short, has recently gained popularity, particularly among young people, and has surpassed previous methods.


Asiyalılar tanış olduqları insanların xasiyyətlərini təxmin etmələriylə məşhurdurlar. Koreyalılar da istisna deyil. Uzun illərdir ki, qarşılarındakı insanın necə biri olduğunu müəyyən etmək üçün Koreyalılar bürc və ya qan qrupu kimi üsullardan istifadə edirlər. Son zamanlarda isə Myers-Briggs Tip İndikatoru və ya qısaca MBTI testi xüsusilə gənclər arasında populyarlıq qazanaraq əvvəlki üsulları üstələyib.

Image source: The Korea Times


Developed by a mother and daughter scientist pair in 1943, the test includes a series of questions to divide people into 16 personality types depending on their answers. The process is quick, giving the test taker a detailed personality analysis. Since the test is also free, it has gained even more popularity. Due to its increasing popularity, the test is even used for marketing campaigns or job interviews.


1943-cü ildə ana və qız alim cütlüyü tərəfindən hazırlanmış bu test verilən cavablardan asılı olaraq insanları 16 şəxsiyyət tipinə bölmək üçün bir sıra suallardan ibarətdir. Proses sürətlidir, test verənə ətraflı şəxsiyyət təhlili verir. Test pulsuz olduğundan, daha çox populyarlıq qazanmağa başladı. Artan populyarlığına görə test hətta marketinq kampaniyaları və ya iş müsahibələri üçün də istifadə olunur.


Image source: Medium


What does the MBTI test tell us about people? The primary purpose of this test is to assign

people to one of the four categories depending on how they think of the world in general and

make decisions. The four categories include introversion or extraversion, sensing or intuition,

thinking or feeling, and judging or perceiving. Each person falls into one quality from each type, forming 16 personalities.


Bəs MBTI testi bizə insanlar haqqında nə deyir? Bu testin əsas məqsədi insanları ümumilikdə dünya haqqında necə düşündüklərindən və qərar qəbul etmələrindən asılı olaraq dörd kateqoriyadan birinə aid etməkdir. Dörd kateqoriyaya introversiya və ya ekstraversiya, hiss etmə və ya intuisiya, düşüncə və ya hiss, mühakimə və ya qavrayış daxildir. Hər kateoriyadan bir keyfiyyət seçdikdə isə 16 şəxsiyyət növü ortaya çıxır.

Image source: Simply Psychology


The MBTI test combines your preferences from each category with four initial letters from each type. For example, ESFP would mean extraversion, sensing, feeling, and perceiving. It is

important to note that each personality type is unique, and there is no better or worse personality type.


MBTI testi hər kateqoriyadan olan seçimlərinizi hər növdən dörd ilkin hərflə birləşdirir. Məsələn, ESFP ekstraversiya, hiss etmə, hiss və qavrayış tiplərindən ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir şəxsiyyət tipi unikaldır və daha yaxşı və ya daha pis şəxsiyyət tipi deyə bir şey yoxdur.

Image source: LCIWEB


Knowing your personality type can have many benefits, including gaining insight into one's

behavior, determining the best career choice, or finding the right partner.


Şəxsiyyət tipinizi bilməyin şəxsin davranışı haqqında fikir əldə etmək, ən yaxşı karyera seçimini müəyyən etmək və ya düzgün tərəfdaş tapmaq da daxil olmaqla bir çox faydası ola bilər.

Image source: Discover Magazine


Regardless, MBTI can also cause people to judge others based on stereotypes. It can be thought that "I" personalities are not that fun, or "N" personalities are usually selfish. Sometimes, people exaggerate and label some personality traits as good or bad. It is simply impossible to limit people to 16 personality types.


MBTI insanların başqalarını stereotiplərə əsaslanaraq mühakimə etməsinə də səbəb ola bilər. Düşünmək olar ki, "İntroversiya" ya sahib olan şəxsiyyətlər o qədər də əyləncəli deyillər və ya "İntuasiya" lı şəxsiyyətlər adətən eqoistdirlər. Bəzən insanlar bəzi şəxsiyyət xüsusiyyətlərini şişirdərək yaxşı və ya pis kimi etiketləyirlər. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, insanları 16 şəxsiyyət növü ilə məhdudlaşdırmaq sadəcə olaraq mümkün deyil.


The critical question is, what made Korean people into the MBTI test? Many assumptions exist, but one good explanation can lie in Korean society. Different from Western culture, Korean culture is categorized as collectivistic. Koreans are constantly looking for a sense of belonging to a group. When they inquire about other people's personality types, they may find solace that others are similar.


Kritik sual budur ki, Koreyalıları MBTI testiylə maraqlanmalarının səbəbi nədir? Çoxlu fərziyyələr olmasına baxmayaraq, sualın ən yaxşı izahı Koreya cəmiyyətində gizlidir. Qərb mədəniyyətindən fərqli olaraq Koreya mədəniyyəti kollektivist kimi təsnif edilir. Koreyalılar daim bir qrupa aid olmaq hissi axtarırlar. Başqalarının şəxsiyyət tipləri haqqında soruşduqda, onlara bənzəyən insanların olmasıyla təsəlli tapa bilərlər.


Additionally, living under constant pressure and stress sometimes makes it harder for Koreans to understand themselves. That's another reason why Koreans are so eager to take the MBTI test to learn even more about their personalities.


Bundan əlavə, daimi təzyiq və stress altında yaşamaq bəzən koreyalıların özlərini başa düşmələrini çətinləşdirir. Koreyalıların özləri və yaxud başqalarının şəxsiyyətləri haqqında daha çox öyrənmək üçün MBTI testindən keçməyə həvəsli olmasının başqa səbəbi də budur.

Image source: Verywell Mind


Do you know what your MBTI is? If not, why not take 15 minutes off your time to take the free

test right now? It will help you relate to Koreans more, and it will be a great conversation starter.


MBTI-nızın nə olduğunu bilirsinizmi? Bilmisinizsə, niyə indi pulsuz sınaqdan keçmək üçün vaxtınızdan 15 dəqiqə ayırmayasınız? Bu, koreyalılarla daha yaxşı anlamağınıza kömək edəcək və söhbətə başlamaq üçün də əla bir mövzu olacaq.Author: Guliyeva Sakina

Translation: Guliyeva Sakina (AZE)

For enquiries: nglforum4@gmail.com

52 views0 comments

Comments


bottom of page