top of page

Is a drug problem severe in South Korea?

Following accusations of criminal activity or other questionable behavior, it is customary for local celebrities to take a hiatus for a certain amount of time voluntarily. The length of jasuk varies depending on the seriousness of the offense and the reputation of the allegedly guilty celebrity. According to some analysts, the public is becoming more forgiving of the wrongdoings of their idols.

Після звинувачень у злочинній діяльності чи іншій сумнівній поведінці для місцевих знаменитостей прийнято добровільно брати перерву на певний час. Тривалість так званої перерви "джасук" варіюється в залежності від серйозності правопорушення та репутації ймовірно винної знаменитості. На думку деяких аналітиків, публіка починає все частіше прощати провини своїх кумирів.


Caron


The amount of time that the public will "forgive" a drug crime is not clearly defined. According to Oh Yun-seong, a professor of police administration at Soonchunhyang University, it is bad for drug awareness in society for celebrities to effortlessly revert to their previous status following a jasuk incident. In a media interview, he was cited as saying, "Punishment for celebrity drug crimes tends to be not very harsh, and the precedents have led to the belief that they can come back after jasuk."

Час, протягом якого громадськість може "пробачити" наркозлочин, чітко не визначений. За словами О Юн Сонга, професора управління поліцією в Університеті Сунчуньхян, це погано для обізнаності про наркотики в суспільстві, коли знаменитості без зусиль повертаються до свого попереднього статусу після інциденту з джасуком. В інтерв’ю ЗМІ професор сказав: "Покарання за наркозлочини знаменитостей, як правило, не дуже суворе, і прецеденти привели до переконання, що вони можуть повернутися після джасуку".


The growing list of South Korean celebrities facing drug charges now includes singer Nam Tae-hyun. On Thursday, the 7th of December, the prosecution asked for a two-year prison sentence for the former member of the boy band Winner and one year and six months for reality show star Seo Min-jae, who was accused of using drugs.

Список південнокорейських знаменитостей, яких звинувачують у наркотиках, що постійно зростає, включає співака Нам Те Хюна. У четвер 7 грудня сторона обвинувачення попросила призначити два роки тюремного ув'язнення для колишнього учасника бойз-бенду Winner і один рік і шість місяців для зірки реаліті-шоу Со Мін Чже, яку звинуватили у вживанні наркотиків.


Although the 29-year-old K-pop star's career has largely been put on hold due to the numerous scandals surrounding him, it is unclear what the future holds for him. He had pledged to be in a state of self-suspension, known in Korean as "jasuk," which is a term for a discreet period of careful introspection about one's actions following his arrest for drunk driving back in March.

Незважаючи на те, що кар’єра 29-річної K-pop зірки значною мірою призупинилася через численні скандали, які його оточували, незрозуміло, яке майбутнє чекає на нього. Він пообіцяв поки що припинити свою діяльність, взяти так званий "джасук", що є терміном для обережного періоду ретельного самоаналізу своїх дій після його арешту за водіння в нетверезому стані ще в березні.


The Korea Herald


There are many different kinds of illegal drugs in Korea, ranging from mild drugs like marijuana to stronger drugs like methamphetamine or ketamine that have more severe side effects.

У Кореї існує багато різних видів незаконних наркотиків, починаючи від легких наркотиків, таких як марихуана, і закінчуючи сильнішими наркотиками, такими як метамфетамін або кетамін, які мають серйозніші побічні ефекти.


The sources from which people obtain these drugs differ; some point to popular Seoul nightlife districts as the main hub for drug distribution among youth, while others attribute the distribution to anonymous social media advertisements.

Джерела, з яких люди отримують ці ліки, відрізняються; деякі вказують на популярні райони нічного життя Сеула як на головний осередок розповсюдження наркотиків серед молоді, а інші пояснюють розповсюдження анонімною рекламою в соціальних мережах.


Although the government has intervened in this matter, the problem has not really changed. President Yoon announced on April 18, 2023, that he would be toughening up on drug-related offenses and punishing more people for using and distributing illegal drugs.

Незважаючи на те, що уряд втрутився в цю справу, проблема насправді не змінилася. 18 квітня 2023 року президент Юн оголосив, що він посилить протидії, пов’язані з наркотиками, і каратиме більше людей за вживання та розповсюдження незаконних наркотиків.


TheKoreaTimes


According to reports, there are a variety of societal and individual factors that contribute to the growing concern regarding the drug's causes. The growing drug epidemic, particularly among young people, is linked to societal factors like the COVID-19 pandemic, a more competitive job market, and intense academic pressure from parents and society.

Згідно з повідомленнями, існує цілий ряд суспільних та індивідуальних факторів, які сприяють зростанню занепокоєння щодо причин наркотиків. Зростаюча епідемія наркотиків, особливо серед молоді, пов’язана з такими суспільними факторами, як пандемія COVID-19, більш конкурентний ринок праці та інтенсивний академічний тиск з боку батьків і суспільства.


Although the direction of this trend is unclear, patterns indicate that drug-related issues in Korea will only worsen if they are not addressed more thoroughly.

Хоча напрямок цієї тенденції неясний, закономірності вказують на те, що проблем, пов’язаних з наркотиками, у Кореї стане лише більше, якщо їх не вирішувати більш ретельно.


Author: Plokhotniuk Anna

Translation: Plokhotniuk Anna (UKR)


19 views0 comments

Comments


bottom of page