top of page

“Dumping tours” tendency taking over South Korea’s capital

Finally 3 years after COVID breakdown life returns to famous shopping streets in Seoul. And as sellers try to compensate for 3 3-year pause in their business, so-called ‘dumping tours’ become a thing here, in South Korea’s capital.

Нарешті через 3 роки після спалаху COVID-19 життя знову повертається на знамениті торгові вулиці Сеулу. І оскільки продавці намагаються компенсувати 3-річну паузу у своєму бізнесі, тут, у столиці Південної Кореї, набирають популярність так звані «демпінг-тури».


iStockby Getty Images


These "dumping tours" are package excursions where guests are essentially pushed into shops to buy expensive things including duty-free goods, cosmetics, and nutritional supplements. Apart from mandatory shopping, the majority of the destinations on their schedule in Seoul are free-to-enter tourist attractions. Even though the all-inclusive package tours ensure visits to the most popular tourist attractions in the city, they must pay extra to participate in "optional tour activities."

Ці «демпінг-тури» — це комплексні екскурсії, де гостей, по суті, штовхають у магазини, щоб купити дорогі речі, включаючи товари безмитної торгівлі, косметику та харчові добавки. Окрім обов’язкових покупок, більшість напрямків цих «демпінг-турів» у Сеулі це безкоштовні туристичні пам’ятки. Незважаючи на те, що пакетні тури «все включено» забезпечують відвідування найпопулярніших туристичних визначних пам’яток міста, за участь у «необов’язкових екскурсійних заходах» потрібно доплачувати.

Since China lifted its restriction on group travel to South Korea in August, more Chinese travelers have become victims of "dumping tours," according to tour operators. People are worried that these illegal "dumping tours" practice poses a danger to the capital city of South Korea's standing as a top tourist destination.

Відтоді як у серпні Китай скасував обмеження на групові поїздки до Південної Кореї, за даними туроператорів, все більше китайських подорожуючих стали жертвами «демпінгових турів». Люди стурбовані тим, що ця незаконна практика «демпінг-турів» становить небезпеку для підтримання статусу столиці Південної Кореї як найкращого туристичного центру.ThisIsKoreaTours


This immoral behavior has concerned the Seoul Metropolitan Government, which has taken swift action. In October they implemented stringent steps to combat "low-priced dumping tours" that harm the city's reputation. There will be more random inspections of duty-free shops and shopping malls starting these months.

Така аморальна поведінка стурбувала столичний уряд Сеулу, який вжив швидких заходів. У жовтні вони вжили жорстких заходів для боротьби з «дешевими демпінг-турами», які шкодять репутації міста. З цього місяцю збільшаться випадкові перевірки магазинів безмитної торгівлі та торгових центрів.LotteDutyFree


In addition to conducting on-site inspections, the government also seeks to educate visitors about their legal rights. If they come across any unethical behavior while visiting, they are urged to report it.

Окрім проведення перевірок на місці, уряд також намагається донести до відвідувачів їхні законні права. Якщо вони зіткнуться з будь-якою неетичною поведінкою під час приізду до краінї, їх закликають повідомити про це.

The steps taken to stop dumping tours will demonstrate Seoul's commitment to shielding tourists from exploitation as the city struggles with this problem. The actions are intended to protect the reputation and character of a city that is renowned for its dynamic fusion of modern and traditional elements, not just to enforce the law.

Кроки, вжиті для припинення демпінгових турів, продемонструють прагнення Сеулу захистити туристів від експлуатації, оскільки місто бореться з цією проблемою. Ці дії спрямовані на захист репутації та характеру міста, яке славиться своїм динамічним поєднанням сучасних і традиційних елементів, а не лише на дотримання закону.


Author: Plokhotniuk Anna

Translation: Plokhotniuk Anna (UKR)

Queries: nglforum4@gmail.com

21 views0 comments

コメント


bottom of page