top of page

The line between South and North: what is DMZ?

Exactly 65 years ago, on July 27, 1953, it was decided to create a Demilitarized Zone(DMZ) between South Korea and North Korea. But how exactly was DMZ established and what are the causes of it to be found, let’s take a look.

Рівно 65 років тому, 27 липня 1953 року, було прийнято рішення про створення демілітаризованої зони (ДМЗ) між Південною та Північною Кореєю. Але як саме була створена ДМЗ і що саме спонукало до її заснування, давайте поглянемо.


The Korean Peninsula was a colony of the Japanese Empire from 1910 to 1945. After the defeat of Japan in World War II, the victorious allies (in this case, the USSR and the United States) agreed to divide the Korean Peninsula into occupied territories along the 38th parallel. It was almost exactly the same method used by Germany, which suffered such a serious defeat in World War II. As in Germany, a communist regime arose in the Soviet zone (led by Kim Il Sung), while a capitalist regime arose in the American half. In the case of the German Independent State and the German Democratic Republic, they coexisted relatively peacefully, while immediately after the war, North Korea and South Korea (the Republic of Korea) sought reunification. Naturally, in each case, under their guidance.

Корейський півострів був колонією Японської імперії з 1910 по 1945 рік. Після поразки Японії у Другій світовій війні союзники-переможці (в даному випадку СРСР і США) домовилися поділити Корейський півострів на окуповані території вздовж 38 паралелі. Це був майже той самий метод, який використовувала Німеччина, яка зазнала такої серйозної поразки у Другій світовій війні. Як і в Німеччині, комуністичний режим виник у радянській зоні (на чолі з Кім Ір Сеном), тоді як капіталістичний режим виник на американській половині. У випадку Німецької незалежної держави та Німецької Демократичної Республіки вони співіснували відносно мирно, тоді як одразу після війни Північна Корея та Південна Корея (Республіка Корея) прагнули возз’єднатися. Природно, в кожному випадку під їх керівництвом.

Source: Model Diplomacy


The issue had to be settled by force since neither the North nor the South were willing to compromise. The fact that former allies who had fought together against the Axis powers were rapidly disintegrating also exacerbated the extent of the aggression. The Cold War began, and the conflict on the Far East Peninsula became its first hot manifestation. However, the Korean War of 1950-1953, in which Korea was supported by Red China and the Soviet Union, and the South - by the United States, Great Britain, Australia, and a number of other countries, ended in almost nothing. Neither side was able to achieve a decisive defeat. As a result, the border between the two states (and, more broadly, between the two socio-political regimes) on the Korean Peninsula passed where it was initially, namely along the 38th parallel.

Питання довелося вирішувати силою, оскільки ні Північ, ні Південь не бажали йти на компроміс. Той факт, що колишні союзники, які разом воювали проти держав Осі, швидко розпадалися, також посилював масштаби агресії. Почалася холодна війна, першим її гарячим проявом став конфлікт на Далекому Сході. Проте Корейська війна 1950-1953 р., в якій Корею підтримували Червоний Китай і Радянський Союз, а Південь - США, Велика Британія, Австралія та ряд інших країн, закінчилася майже нічим. Жодна сторона не змогла досягти вирішальної поразки. У результаті кордон між двома державами (і, ширше, між двома суспільно-політичними режимами) на Корейському півострові пройшов там, де він був спочатку, а саме по 38-й паралелі.

Source: HISTORYNET


Both communists and capitalists were forced to acknowledge each other's presence and agreed to withdraw their troops from a point located 2 km from the front line in order to avoid further direct contact. Although the front lines were not 100% parallel and most of them ran a little to the north, this state of affairs eventually suited everyone and a 250 km buffer zone across the entire peninsula formed the so-called demilitarized zone (DMZ). The 1953 armistice agreement (to this day no peace treaty has been signed) clearly stipulated the number of officers and soldiers who should be in this 4 km zone, and what weapons they could carry. Also, this agreement strictly prohibited them from crossing the so-called military demarcation lines - the border itself, passing through the center of the zone.

І комуністи, і капіталісти були змушені визнати присутність один одного і погодилися вивести свої війська з точки, розташованої в 2 км від лінії фронту, щоб уникнути подальшого прямого контакту. Хоча лінії фронту не були на 100% паралельні і більшість з них проходили трохи на північ, такий варіант згодом усіх влаштував і 250-кілометрова буферна зона по всьому півострову утворила так звану демілітаризовану зону (ДМЗ). Угода про перемир'я 1953 року (до сьогодні мирний договір не підписаний) чітко обумовлювала кількість офіцерів і солдатів, які повинні перебувати в цій 4-кілометровій зоні, і яку зброю вони могли при собі мати. Також ця угода категорично забороняла їм перетин так званих військових розмежувальних ліній – самого кордону, що проходить через центр зони.


At the same time, countries were free to strengthen the external side of the DMZ, and the North and South did not fail to take advantage of this: since the mid-1950s, China and South Korea have consistently strengthened the DMZ. Although they did not go so far as to build walls, the area around the DMZ is one of the most heavily fortified and armed zones on the planet.

У той же час країни могли вільно зміцнювати зовнішню сторону ДМЗ, чим не забули скористатися Північ і Південь: з середини 1950-х років Китай і Південна Корея послідовно зміцнювали ДМЗ. Хоча вони не зайшли так далеко, щоб побудувати стіни, територія навколо ДМЗ є однією з найбільш укріплених і озброєних зон на планеті.

Source: Borders of Adventure


Naturally, the access of the civilian population to the demilitarized zone itself, as well as to its environs, which sometimes reach 20 km in width, is strictly limited not only in the fraternal states of the communist North but even in South Korea. This is partly due to the concentration of military installations. However, oddly enough, intelligent life also exists in the restricted areas along the border, which does not bother the military of both sides at all. Two villages in North and South Korea remain in the demilitarized zone, and only their residents are legally allowed to be in the buffer zone.

Природно, що доступ мирного населення до самої демілітаризованої зони, а також до її околиць, ширина яких подекуди досягає 20 км, суворо обмежений не тільки в братніх державах комуністичної Півночі, але навіть у Південній Кореї. Частково це пов'язано з концентрацією військових об'єктів. Однак, як не дивно, розумне життя існує і в заборонених зонах уздовж кордону, що абсолютно не турбує військових обох сторін. Два села в Північній і Південній Кореї залишаються в демілітаризованій зоні, і тільки їхні жителі мають право перебувати в буферній зоні.

Source: LSE


Taesung Village, South Korea, is an authentic settlement that currently has about 200 residents. The inhabitants of this village have a unique status in their country. They are citizens, do not serve in the military, and do not have the right to pay taxes. They are also allowed to farm and their rice farms are among the most profitable in the country. At the same time, the villagers are counted daily, and a curfew is imposed at 11 pm.

Селище Тесон, Південна Корея, є автентичним поселенням, яке наразі налічує близько 200 жителів. Жителі цього села мають унікальний статус у своїй країні. Вони є громадянами, не служать в армії, не мають права платити податки. Їм також дозволено займатися сільським господарством, і їхні рисові ферми є одними з найприбутковіших у країні. При цьому щоденно проводиться облік селян, а о 23:00 вводиться комендантська година.


Kijong Village, North Korea, is located more than a kilometer from the settlement, which was built in the 1950s. According to official figures, about 200 collective farmers also live here, but the streets of Kijondong are empty, the light is on only in strictly defined windows, and the skyscraper itself is a concrete box with no rooms inside.

Селище Кіджонг, Північна Корея, розташоване більш ніж за кілометр від поселення, яке було побудоване в 1950-х роках. За офіційними даними, тут також проживає близько 200 селян, але вулиці Киджондонга порожні, світло горить лише в строго окреслених вікнах, а сам хмарочос являє собою бетонну коробку без кімнат всередині.

Source: The New York Times


There is another area in the demilitarized zone that is open to civilians. It was here, near the village of Phanmunjom, that an armistice agreement was signed in 1953. Since then, negotiations between North and South Korea have been held on the site of the former village. Each side has built an administrative building here, where meetings of officials, including heads of state, are regularly held. For example, four years ago Supreme Leader of the Democratic People's Republic of Korea Comrade Kim Jong Un met with US President Donald Trump.

У демілітаризованій зоні є ще одна зона, відкрита для цивільних. Саме тут, біля села Пханмунджом, у 1953 році було підписано угоду про перемир'я. Відтоді на місці колишнього села ведуться переговори між Північною та Південною Кореєю. Кожна сторона побудувала тут адміністративну будівлю, де регулярно проходять зустрічі офіційних осіб, у тому числі глав держав. Наприклад, чотири роки тому верховний лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин зустрівся з президентом США Дональдом Трампом.


Only 35 military officials from both sides are allowed into the joint security zone at a time, and the number of civilians is regulated separately.

У спільну зону безпеки одночасно допускається лише 35 військових з обох сторін, а кількість цивільних регулюється окремо.

Source: Viator


Now, tourists arriving at the station are offered several programs, almost all of which include visiting facilities outside the DMZ. These monuments are associated with Korea's ancient and medieval history or with the events of the Korean War of 1950-1953. The joint security zone is more difficult to get into because of its special status, but in the interest of fairness, both sides regularly allow groups of curious people into it. However, almost the entire demilitarized zone is completely closed to the public.

Зараз туристам, які прибувають на станцію, пропонується кілька програм, майже кожна з яких передбачає відвідування об'єктів за межами ДМЗ. Ці пам'ятники пов'язані з давньою та середньовічною історією Кореї або з подіями Корейської війни 1950-1953 років. У спільну зону безпеки потрапити складніше через її особливий статус, але в інтересах справедливості обидві сторони регулярно пропускають туди групи зацікавлених людей. Проте майже вся демілітаризована зона повністю закрита для відвідування.Author: Plokhotniuk Anna

Translation: Plokhotniuk Anna (UKR)

Queries: nglforum4@gmail.com


10 views0 comments

Comments


bottom of page