top of page

Number 1 Most Difficult Exam of the Year

수능(Suneung) is considered to be the most important exam for high schoolers since it determines to which university they can go. The students must cover five subjects in one day, those are Korean, Math, English, Korean History, Social/Science/Career Exploration, and Second Language/Chinese Characters.

Сунин вважається найважливішим іспитом для старшокласників, оскільки він визначає, до якого університету вони зможуть вступити. Школяри повинні скласти п’ять предметів за один день, а саме корейську мову, математику, англійську мову, історію Кореї, соціальні/наукові науки/вивчення кар’єри та другу мову/китайські ієрогліфи.


주간조선


The first exam starts at 8:40 am and the last ends at 5:45 pm, so it is physically and mentally hard for students to pass it. The exam lasts only one day, and since 2006 it has taken place on the 3rd Thursday of November. According to officials, they chose to hold it on the same weekday each year to safeguard the test distribution process.

Перший іспит починається о 8:40 ранку, а останній закінчується о 17:45, тому студентам важко і фізично, і морально його здати. Іспит триває всього один день, а з 2006 року проводиться в 3-й четвер листопада. За словами чиновників, вони вирішили проводити його в один і той самий робочий день щороку, щоб захистити процес розповсюдження тестів.


With government buildings and businesses delaying the start of the workday from 9 to 10 a.m. to help with traffic during morning rush hour, the entire country made an effort to remain silent.

Разом із урядовими будівлями та підприємствами, що відклали початок робочого дня з 9 до 10 ранку, щоб допомогти з транспортом у ранкову годину пік, уся країна намагалася зберігати тишу.


국민일보


Among other precautions, beginning at 1:05 p.m., flight landings and takeoffs were prohibited during the 35-minute English-listening segment. At that time, pilots were advised to maintain a three-kilometer altitude difference when approaching airports. In order to guarantee the best possible test environment, live military drills were postponed and drivers were advised not to use their horns.

Серед інших запобіжних заходів, починаючи з 13:05, посадки та зльоти літаків були заборонені протягом 35-хвилинного сегменту прослуховування англійської мови. Тоді пілотам рекомендували дотримуватися трикілометрового перепаду висот при підході до аеропортів. Для того, щоб гарантувати найкраще середовище для тестувань, бойові навчання були відкладені, а водіям рекомендовано не використовувати звукові сигнали.


This year, Suneung was held on the 16th of November at 1,279 test sites nationwide, for the first time since the official conclusion of the COVID-19 pandemic, and it has undergone some changes. It was common that exam included so-called ’killer’ questions - excessively difficult questions, the material for which is often not covered in the public education system. And the Education Ministry in June announced that it would exclude those difficult questions.

Цього року Сунин проводився 16 листопада на 1279 тестових майданчиках по всій країні, вперше після офіційного закінчення пандемії COVID-19, і він зазнав деяких змін. Зазвичай іспит включав так звані «вбивчі» питання – надто складні питання, матеріал для яких часто не висвітлювався в системі державної освіти. А в червні цього року Міністерство освіти подвідомило, що виключає ці складні питання.


President Yoon Suk Yeol's remarks that such inquiries might lead to an undue reliance on private education prompted the change.

Зауваження президента Юн Сук Йоля про те, що такі запити можуть призвести до надмірної залежності від приватної освіти, спонукали до змін.


TheKoreanTimes


There are still worries that the test might be too easy because there aren't any ‘killer’ questions. 2,520 students nationwide received perfect scores in the mock math test in September, which was composed of no ‘killer’ questions. This is 2.7 times more than the 937 students who received perfect scores in the Suneung math test of the previous year.

Є ще побоювання, що тест може бути надто легким без так званих «вбивчих» запитань. 2520 студентів по всій країні отримали ідеальні бали на пробному тесті з математики у вересні, який не складався з «вбивчих» запитань. Це в 2,7 рази більше, ніж 937 студентів, які отримали ідеальні бали в тесті з математики Сунин минулого року.


This year, fewer people applied to the test overall, but the proportion of repeaters rose to its highest point in 28 years. Overall, 504,588 applicants have registered for this year’s exam, with 326,646 high school graduates and 159,742 retakers, which is 12.2% higher than last year.

Цього року загалом менше людей подало заявки на тестування, але частка повторників зросла до найвищого рівня за 28 років. Загалом на цьогорічне тестування зареєструвалося 504 588 абітурієнтів, з них 326 646 випускників і 159 742 повторників, що на 12,2% більше, ніж минулого року.


As the Suneung will only cover content taught in public schools starting this year, critics anticipate that it will be easier than usual.

Оскільки Сунин охоплюватиме лише матеріал, який викладають у державних школах, починаючи з цього року, критики очікують, що він буде значно легшим, ніж зазвичай.


Author: Plokhotniuk Anna

Translation: Plokhotniuk Anna (UKR)

Queries: nglforum4@gmail.com

32 views0 comments

コメント


bottom of page