top of page

New AI English tutors for Korean students?

Seoul plans to provide English-speaking robots that can have one-on-one conversations with young students in order to help them become more proficient speakers of the language. The AI-powered assistant teacher will start correcting students' pronunciation in March 2024 and providing individualized instruction for those who require more support.

Сеул планує запровадити англомовних роботів, які зможуть вести бесіди один на один зі студентами, щоб допомогти їм стати більш вправними носіями мови. У березні 2024 року помічник вчителя на основі штучного інтелекту почне виправляти вимову учнів і проводитиме індивідуальні інструкції для тих, хто потребує додаткової допомоги.


TS2 Space


The education office also announced that it would give schools access to a chatbot application that lets users practice having phone conversations. With the help of the app, students can have discussions and dialogues with the robot about any topic of their choice. Both PCs and mobile devices will be able to use this AI service.

Управління освіти також оголосило, що надасть школам доступ до чат-боту, який дозволить користувачам тренуватися у телефонних розмовах. За допомогою програми учні можуть вести дискусії та діалоги з роботом на будь-яку тему на свій вибір. Цю послугу ШІ зможуть використовувати як ПК, так і мобільні пристрої.


For instance, by learning how to place food orders at a restaurant, students can hone their conversational abilities while using vocabulary and expressions they have learned in class. After that, the AI robot will provide instant feedback on how they are using the language. The office will also increase the use of voice chatbot applications in English speaking and listening instruction and local students' virtual interactions with international students.

Наприклад, навчившись замовляти їжу в ресторані, студенти можуть відточити свої розмовні навички, використовуючи словниковий запас і вирази, які вони вивчили на уроці. Після цього робот ШІ надасть миттєвий відгук про те, як вони використовують мову. Управління також збільшить використання додатків голосового чат-бота для навчання англійської мови та аудіювання, а також для віртуальної взаємодії місцевих студентів з іноземними студентами.


Five elementary and middle schools in the capital will receive the English tutor robots—which will be created in collaboration with a private company—for a trial run in March of the following year, according to the office. If the trial run of the English tutor robots yields positive results, the office stated that it intends to distribute the robots more widely.

П’ять столичних початкових і середніх шкіл отримають роботів-репетиторів англійської мови, створених у співпраці з приватною компанією, для тестування в березні наступного року, повідомляє відомство. Якщо пробний запуск роботів-репетиторів англійської мови дасть позитивні результати, управління заявило, що має намір поширювати роботів ширше.


Babel


According to Seoul Education Superintendent Cho Hee-yeon, additional plans call for all elementary schools in Seoul to employ at least one native English teacher for every institution. Two native English teachers will be required to be hired by schools that are thought to have a sizable student body. Furthermore, study materials in the English language will be created for middle school pupils.

За словами інспектора освіти Сеула Чо Хі-Йон, додаткові плани передбачають, що в усіх початкових школах Сеула буде найнято принаймні одного вчителя англійської мови для кожного закладу. Двоє вчителів англійської мови мають бути найняті в школах, які, як вважають, мають значний контингент учнів. Крім того, для учнів середньої школи будуть створені навчальні матеріали англійською мовою.


The Korean Times


The education office also intends to make greater use of its international collaborations with foreign educational institutions. The so-called “international joint classes” program which appeared in 2021, will be extended to include students of a greater age range and link Korean students with peers overseas. Through the program, the education office develops software services for translation and interpretation that allow Korean students to communicate online with students from other countries.

Управління освіти також має намір ширше використовувати міжнародну співпрацю з іноземними навчальними закладами. Програма так званих «міжнародних спільних занять», яка з’явилася в 2021 році, буде розширена, щоб охопити студентів більшого віку та зв’язати корейських студентів з однолітками за кордоном. Завдяки програмі відділ освіти розробляє програмне забезпечення для письмового та усного перекладу, яке дозволяє корейським студентам спілкуватися онлайн зі студентами з інших країн.


Additionally, in response to the rise in multicultural households in this area, the municipal education office will provide additional Korean language learning opportunities for students from these households in the upcoming school year.

Крім того, у відповідь на зростання мультикультурних сімей у цій місцевості муніципальне управління освіти надасть додаткові можливості для вивчення корейської мови для учнів з таких сімей наступного навчального року.


Author: Plokhotniuk Anna

Translation: Plokhotniuk Anna (UKR)

Queries: nglforum4@gmail.com

13 views0 comments
bottom of page